Gemeente Wijdemeren - Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045

Het mobiliteitsplan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op de thema’s verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook staat in het mobiliteitsplan op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Het huidige beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-2020: Veilig, leefbaar en bereikbaar is toe aan herziening. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw plan, het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van het mobiliteitsplan.

Planning en proces (november 2021)

Mening geven

U kunt van 9 november tot en met 28 november 2021 uw mening geven over de ideeën voor maatregelen in een webomgeving met de voorgenomen maatregelen uit het Mobiliteitsplan. Heeft u de online informatieavond met de instructies gemist? Of heeft u even persoonlijke hulp nodig om uw mening vast te leggen op de website? Aarzel niet om contact op te nemen met Jelmer Droogsma j.droogsma@wijdemeren.nl of  bel  06 - 83 66 03 67.

Planning en proces

In januari 2022 presenteert de gemeente de resultaten van dit online onderzoek. Die uitkomsten presenteren we op Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 en in drie (online) bijeenkomsten. Er is een online informatiebijeenkomst voor:

 • Oud- en Nieuw Loosdrecht, Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
 • ’s-Graveland en Kortenhoef
 • Nederhorst den Berg, Horstermeer en Ankeveen

We verwerken de resultaten in het Mobiliteitsplan en vragen de gemeenteraad om de formele inspraakprocedure te starten. U krijgt dan vier weken de gelegenheid om uw reactie op het Mobiliteitsplan te geven. Dat noemen we een zienswijze. Wij stellen daarna een  rapport op met reacties op de ingediende zienswijzen. In dat rapport staat ook vermeld of de zienswijzen nog leiden tot wijzigingen in het Mobiliteitsplan (deel B & C). U kunt dan tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad nog inspreken . De verwachting is dat in de zomer van 2022 de gemeenteraad een besluit neemt over het Mobiliteitsplan. 

Wensbeelden per vervoerswijze vastgesteld (11 maart 2021)

Wijdemeren wil een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd. Op basis van deze door de gemeenteraad vastgestelde visie zijn voor alle vervoerswijzen (fiets, voetganger, openbaar vervoer, auto, vrachtverkeer en parkeren) wensbeelden opgesteld. In de wensbeelden is weergegeven welke routes voor elke vervoerswijze worden ingericht. In het rapport is beschreven welke kwaliteitseisen als uitgangspunt worden genomen voor de realisatie van deze routes. Voor de fietsroutes gaat het bijvoorbeeld om voldoende breedte en op de hoofdvoetgangersroutes gaat het onderhoudsniveau omhoog. Hiermee wordt het logischer om voor deze duurzame vervoerswijzen te kiezen. Voor het wensbeeld auto krijgt een aantal wegen in verband met leefbaarheid en veiligheid een lager snelheidsregime waarbij de weginrichting moet voldoen aan de richtlijnen van het CROW. Het vrachtverkeer wordt zo snel mogelijk naar de provinciale wegen geleid. Dit verhoogt de leefbaarheid en veiligheid op de wegen in Wijdemeren.

De wensbeelden zijn online tot in detail te bekijken: https://arcg.is/149T040. Op 11 maart is het raadsvoorstel m.b.t. deel B van Mobiliteitsplan aangenomen in gemeenteraad. Hier zijn de volgende besluiten genomen:

 1. het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel A vast te stellen;
 2. het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel B (80% versie) vast te stellen;
 3. het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel B (80% versie) als uitgangspunt te nemen voor opstellen van deel C;
 4. benodigde infrastructurele aanpassingen uit te voeren en de snelheidsverlagingen visueel terug te brengen naar 30 km/u, maar feitelijk te handhaven op 50 km/u;
 5. na eventuele aanpassingen als gevolg van de inspraak over het gehele Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 een definitief besluit te nemen.

Daarnaast heeft de wethouder toegezegd in deel C met de verschillende maatregelen de bewoners te laten participeren naast de mogelijkheid om in te spreken op het mobiliteitsplan. Over de manier waarop volgt op korte termijn meer informatie op deze projectpagina.

De concrete maatregelen en de prioritering van de maatregelen om deze wensbeelden te realiseren worden uitgewerkt in Deel C.

Bekijk hier het rapport mobiliteitsplan

Visie en doelstellingen vastgesteld (8 oktober 2020)

Om tot een goed plan te komen is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht en is er gekeken naar het geldende beleid, trends & ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

In samenspraak met een klankbordgroep is de volgende visie geformuleerd:

We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.

De visie is in drie thema's vertaald, namelijk:

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
 • Het stimuleren van duurzame mobiliteit.
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn noodzakelijk.

Al deze informatie is verwerkt in een rapportage voor deel A: Visie en beleidsvorming. 

Donderdag 8 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel m.b.t. het mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045 aangenomen. De visie is vastgesteld en er is besloten dat het Concept-Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, deel A (80%-versie) als uitgangspunt gaat dienen voor de verdere uitwerking van deel B en C. Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de wensbeelden. In februari 2021 worden deze wensbeelden voorgelegd aan de gemeenteraad

In deel B wordt uitgewerkt hoe we de doelstellingen uit deel A willen bereiken. We werken uit hoe we willen dat het fietspadennet eruit gaat zien, welke wegen woonstraten zijn en welke primair voor verkeer zijn bedoeld, wat de belangrijkste looproutes zijn en hoe we willen dat het openbaar vervoer eruit ziet. De concrete maatregelen worden uitgewerkt in deel C. 

Online enquête knelpunten en wensen (maart 2020)

Begin vorig jaar hebben wij inwoners gevraagd om knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in Wijdemeren aan ons door te geven. Hier is massaal gebruik van gemaakt. We hebben ruim 1100 wensen, knelpunten en complimenten ontvangen. Deze reacties zijn geanalyseerd en gebundeld per thema te vinden op een dashboard. De meeste reacties gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid.