Gemeente Wijdemeren - Privacyverklaring

Voor een optimale dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Bijvoorbeeld uw geboortedatum en adres. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en aan de bezoekers van www.wijdemeren.nl verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Voorbeelden van persoonsgegevens, die wij van u verwerken, zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naar uw gezondheid en/of uw inkomen wordt in principe niet gevraagd. Behalve als het nodig is om u te kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een traplift of huishoudelijke hulp. Of als u hulp nodig heeft bij financiële problemen. In die gevallen worden ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vastgelegd. Gezondheidsgegevens zijn een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens, terwijl financiële gegevens een voorbeeld van gevoelige persoonsgegevens zijn.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen/uitkeringen.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten en producten bij u af te leveren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente Wijdemeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens die in opdracht van de gemeente plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming.

Cookies op de gemeentelijke website

Om de voorkeuren van uw website bezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd met behulp van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacyofficer@wijdemeren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

Wat doet u als uw privacy is geschonden?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum (KCC; tel. 14035) of via privacyofficer@wijdemeren.nl . Vaak is het dan snel opgelost.

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een brief, uiterlijk binnen zes weken.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met de gemeente niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via privacyofficer@wijdemeren.nl.

Privacyverklaring Gemeente Wijdemeren

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Wijdemeren te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.