Gemeente Wijdemeren - Organisatiestructuur

De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee domeinen en twee stafteams. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat gemeentesecretaris dhr. R. Heintjes.

Mandaatregeling

In het mandaatbesluit van de gemeente Wijdemeren is geregeld welke bevoegdheden door het college van burgemeester en wethouders zijn gemandateerd aan de afdelingshoofden en/of gesubmandateerd aan medewerkers.

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Voor de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek geldt een aparte mandaatregeling. 

Andere mandaatregelingen