Gemeente Wijdemeren - Voorbereidingsbesluit Doodaarslaan 2 t/m 16, Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn vergadering van 12 mei 2021 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Dodaarslaan 2 t/m 16 in Kortenhoef.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag nadat de gemeenteraad het besluit heeft genomen en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereidingen van dit bestemmingsplan in het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen. Op grond van Wabo artikel 3.3 lid 1 onder a. dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in het besluit tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van deze gronden en gebouwen en overige bouwwerken zodanig te wijzigen dat het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan in het nieuwe bestemmingsplan toe te kennen bestemming(en).

Ter inzage

Dit voorbereidingsbesluit ligt vanaf 13 mei 2021 voor zes weken ter inzage:

In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het voorbereidingsbesluit niet worden ingezien in het gemeentehuis. Desgewenst kunt u de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Het voorbereidingsbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.1696.VBDodaarsln2021-va00.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.