Gemeente Wijdemeren - Ontwerp locatiebesluit gemeente Wijdemeren (Voorstraat in Nederhorst den Berg)

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld het ontwerp locatiebesluit met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Wijdemeren.

Het betreft het ontwerp locatiebesluit met het kenmerk:

  • OVC2021-01-NBNB010-21.0006614 (Voorstraat)

Het ontwerp locatiebesluit is aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Het ontwerp locatiebesluit is per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen met verwijzing naar het briefkenmerk. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten en uw eventuele alternatief, ons (brief)kenmerk, de datum dagtekening en uw handtekening. U kunt uw zienswijze sturen naar: GAD Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Inzage

Aanwijzingsbesluiten, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet:

https://www.gad.nl/mijn-gemeente/wijdemeren/wijdemeren-ondergrondse-containers/

Bussum,  27 oktober 2021

J.J. Bakker secretaris

P.I. Broertjes voorzitter