Gemeente Wijdemeren - Vergaderschema

De gemeenteraad vergadert maandelijks op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

Voorafgaand aan behandeling in de raad vindt meestal behandeling in commissies plaats. Er zijn drie vaste commissies:

  • Maatschappelijke en Sociale Zaken
  • Ruimte en Economie
  • Bestuur en Middelen

Er zijn vier veegcommissies gepland: twee in het voorjaar en twee in het najaar. Op momenten dat er vaak bestuurlijke druk is. Het Presidium beslist of er gebruik wordt gemaakt van de veegcommissie. 

Vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur.

Vergaderschema

De raad stelt jaarlijks de vergaderdata vast voor raads- en commissievergaderingen. Zie het vergaderschema voor 2021.  

Raadsinformatiesysteem

De raad kan afwijken van de vastgestelde vergaderingen. Dit gebeurt naar aanleiding van een actualiteit, of bijvoorbeeld als er voor een commissie te weinig agendapunten zijn. Voor een actueel overzicht van vastgestelde commissieagenda's kunt u terecht op het raadsinformatiesysteem.

Meeluisteren en naluisteren

De uitzendingen van de raad en commissies worden live uitgezonden. De geluidsverslagen worden binnen 5 werkdagen bewerkt en opgeknipt naar agendapunt en spreker. Deze geïndexeerde verslagen kunt u naluisteren door in de kalender van het raadsinformatiesysteem te klikken op de vergadering waar u naar wilt luisteren.