Gemeente Wijdemeren - Contact en invloed

De leden van de gemeenteraad horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. Dit kan door gebruik te maken van het spreekrecht of door een agendapunt te agenderen. U kunt ook raadsleden rechtstreeks benaderen.

Spreekrecht: uw mening geven tijdens vergaderingen

Uw betrokkenheid bij het besluitvormingsproces wordt zeer op prijs gesteld. Inspreken is mogelijk tijdens commissievergaderingen. U kunt inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over niet-geagendeerde onderwerpen. Zodra het agendapunt aan de orde is, krijgt u 5 minuten de tijd om uw verhaal te doen. De commissie wordt daarna in staat gesteld te reageren. Daarna krijgen insprekers 2 minuten de tijd om nogmaals een reactie te geven.

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld dit bij voorkeur uiterlijk 12 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffie, telefoon: (035) 65 59 560. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.
In het raadsinformatiesysteem vindt u de commissieagenda's met onderliggende stukken.

Burgerinitiatief: een onderwerp agenderen

U kunt ook een onderwerp aandragen voor behandeling in de gemeenteraad. Een zogenoemd burgerinitiatiefvoorstel. U draagt een onderwerp aan met een formulier verzoek burgerinitiatief. Iedereen die kiesgerechtigd is, kan hiervoor een verzoek doen. Daarvoor is het nodig dat minimaal 50 mensen het initiatiefvoorstel steunen via een ondersteuningsverklaring. Voorwaarden:

  • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is. 
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn. 
  • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

Contact met gemeenteraadsleden

U kunt ook contact opnemen met een individueel gemeenteraadslid.  

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Telefoonnummer: 14 035. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. 

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.