Gemeente Wijdemeren - Wijdemeren tevreden met een positieve begroting

Het college van de gemeente Wijdemeren heeft een sluitende meerjarenbegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee legt het college een stevige basis waarop het nieuwe gemeentebestuur na de verkiezing verder kan bouwen.

Wethouder Jos Kea: “We kiezen ervoor om een financieel gezonde begroting neer te leggen, waarmee we een nieuwe coalitie de ruimte bieden om haar nieuwe programma vorm te geven. Het college stelt geen ingrijpende bezuinigingen voor en zorgt ervoor dat onze voorzieningen op peil kunnen blijven. En onze algemene reserve worden weer aangevuld”.

De positieve gevolgen van de zogeheten septembernota - de €775.000 die de gemeente extra van het Rijk krijgt – bleken onvoldoende om de tekorten te dekken. Op basis van een vergelijkend onderzoek verhoogt het college daarom de toeristen- en de forensenbelasting en er wordt een gedeelte van de grondverkopen de komende twee jaar aan de begroting toegevoegd.

Beter zicht op de werkelijke uitgaven
Er is hard gewerkt aan een stevige financiële basis in het sociale domein. De kosten in de WMO en jeugdzorg blijven echter onverminderd hoog. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Rekenkamer is over de afgelopen periode een analyse gemaakt van alle soorten uitgaven. Hierdoor is er meer zicht gecreëerd op trends en ontwikkelingen, waardoor er nu een zeer reële begroting ligt. Een helder inzicht betekent ook dat er nog beter gekeken kan worden naar mogelijkheden om kosten te besparen. Dat mag echter niet ten koste gaan van de zorg en het voorzieningenniveau voor inwoners.

Externe ontwikkelingen
De uitdagingen voor de gemeente blijven groot. Er is veel behoefte aan betaalbare woningen en er ligt een forse opgave op het gebied van natuur, klimaat en energie. Er is een impuls nodig voor de kwaliteitsverbetering van winkelcentra en bedrijventerreinen. De gemeente blijft daarin investeren. De invoering van de omgevingswet, de nieuwe wet inburgering en de gevolgen van corona stellen de gemeente voor extra opgaven. Bovendien is er geld gereserveerd voor de veiligheid en de aanpak van ondermijning. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Boomhoek en Muyeveld, het onderhoud van onze wegen en riolering en het versneld aanleggen van het glasvezelnetwerk.

Organisatie versterken
Het college wil blijven investeren in de organisatie. Uit het onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie bleek, dat met name in de bedrijfsvoering versterking nodig is. Daarnaast is – mede op verzoek van de gemeenteraad - in de begroting een reëel budget opgenomen voor inhuur ten behoeve van het opvangen van ziekte, vacatures en specifieke expertise. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te kunnen garanderen en op termijn ruimte te maken voor nieuw beleid.

Digitale begroting
Wethouder Jos Kea: ”Deze begroting is voor het eerst digitaal toegankelijk via een website. Daar zijn we trots op. Het is een eerste stap in de digitalisering van alle financiële publicaties van de gemeente”. De volledige digitale begroting is toegankelijk via de website van de gemeente.

Besluitvorming
Op 12 oktober is er een informatiesessie voor raads- en commissieleden. Op 26 oktober volgt een beeldvormende sessie. De commissie Bestuur en Middelen behandelt het voorstel op 4 november. De besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats op 11 november 2021.

maandag 11 oktober 2021