Gemeente Wijdemeren - Maatregelen voor moerasvogels

Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger en roerdomp, hebben het moeilijk in de Oostelijke Vechtplassen. Om hun leefgebied te beschermen, is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtpassen hebben de taak om hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

Om een leefbaar landschap voor de moerasvogel te creëren, wordt gekeken naar de ontwikkeling van waterriet en het terugbrengen van de openheid van het oorspronkelijke laagveenlandschap. Deze maatregelen vinden uitsluitend plaats op gronden van Natuurmonumenten en overheden.

Ter voorbereiding op de ontwerpfase zijn er in 2020 bijeenkomsten georganiseerd voor relevante belangenorganisaties om mee te denken over kansrijke gebieden om maatregelen uit te voeren. Omwonenden werd gevraagd te reageren via een enquête. Op basis daarvan zijn kansrijke gebieden aangewezen waar de maatregelen waarschijnlijk het meest effectief zijn. In maart 2021 ontvingen maar liefst 1.500 omwonenden een brief met de uitnodiging om - samen met eveneens genodigde belangenorganisaties - actief mee te denken over maatregelen. Helaas was de opkomst bij die bijeenkomsten niet erg groot. Desalniettemin is de opgehaalde input is bij de bestaande ideeën gevoegd. Op basis daarvan werd in juni een eerste ontwerp gepresenteerd. Deelnemers en belangenorganisaties werd om een reactie gevraagd. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het herstellen van het open landschap door bomen weg te halen, percelen te vernatten, petgaten te graven, waterrietkragen aan te leggen en rietoevers te herstellen. Met de gemaakte opmerkingen zijn de ontwerpen aangepast.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de ontwerpen? Of ziet u kansen voor waterriet op uw eigen perceel of gronden? Stuur dan een e-mail naar: secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Uiteraard krijgt u bericht over wat met uw reactie gedaan wordt.

Vervolg

De ontwerpen worden in oktober 2021 voorgelegtd aan de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Als de ontwerpen worden vastgesteld, gaan daarna de voorbereidingen voor de uitvoering van start.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De maatregelen voor moerasvogels is één van de projecten van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners werken aan ruim 25 projecten die samen de natuur, de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.

dinsdag 17 augustus 2021