Gemeente Wijdemeren - Vaarverbinding 's-Gravelandsevaart

In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen werkt Wijdemeren samen met meer dan 20 andere partijen aan het verbeteren van het Loosdrechts Plassengebied. Met verschillende projecten willen we de kwaliteit van het water in de plassen verbeteren, de natuur versterken en het gebied aantrekkelijk maken voor inwoners, recreanten en toeristen. Onderdeel is het verbeteren van het vaarroutenetwerk. Hiervoor worden twee extra vaarverbindingen onderzocht. Eén van deze vaarverbindingen betreft de ’s-Gravelandsevaart.

Met het bevaarbaar maken van de ‘s-Gravelandsevaart ontstaan mogelijkheden om met kleine vaartuigen, zoals een sloep, nieuwe routes te varen en nieuwe bestemmingen te bereiken. Ook de landgoederen langs de vaart zijn een bijzondere bezienswaardigheid.

In het gebiedsakkoord is afgesproken om samen met bewoners en andere belanghebbenden te onderzoeken wat er nodig is om de ’s Gravelandsevaart bevaarbaar te maken en welke afspraken daarbij moeten worden gemaakt. Belangrijk is dat constructies als bruggen en sluizen goed passeerbaar zijn en dat de gevolgen voor bijvoorbeeld oevers, natuur, aanliggende woningen en bewoners in beeld zijn, evenals  de maatregelen die daarvoor moeten worden getroffen. De studies uit 2012 en 2014 gebruiken we als uitgangspunt.

Eerder onderzoek

In 2012 is de bevaarbaarheid van de 's-Gravelandsevaart uitvoerig onderzocht door ingenieursbureau Witteveen+Bos en in een interactief proces met bewoners besproken. Dit onderzoek omvatte o.a. de benodigde maatregelen aan bruggen, sluizen en  beschoeiingen, ecologie en economische en financiële kosten en baten. Ook de afmeermogelijkheden voor bewoners kregen aandacht. Destijds is besloten om te stoppen met het project, o.a. vanwege het ontbreken van de benodigde middelen. Met het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het project opnieuw op de agenda komen te staan.

Onderzoek fundering en ecologie (2019)

Witteveen+Bos heeft opdracht gekregen om een verkenning te doen naar de kosten van het beschermen van de funderingen tegen de invloeden van vaarbewegingen. Daarvoor hebben zij de funderingen van buitenaf geschouwd en bekeken wat globaal de kwaliteit is en welke maatregelen nodig zijn. De rapportage is hieronder in te zien. Tevens is en quick scan uitgevoerd naar de ecologische gevolgen van varen in de ’s-Gravelandsevaart.

Overleg met bewoners

In mei 2019 waren er drie bewonersavonden, waarop omwonenden geïnformeerd zijn over de herstart van het project. Ook konden bewoners reageren op de plannen en hun belangen kenbaar maken en zich aanmelden voor een werkgroep. Deze werkgroep is nog niet bijeen geweest aangezien er momenteel geen projectleider is aangesteld. Het is de bedoeling om dit in het voorjaar van 2020 te doen. Inmiddels is door bewoners de Stichting Erfgoed ’s-Gravelandsevaart opgericht die het bevaarbaar maken wil voorkomen. De gemeente is met de Stichting in overleg.

Zie ook